1

Jak řešit potíže Afriky s vodou

ABIDŽAN – Voda je nepostradatelná pro život, přesto je v mnoha částech světa vzácná. V důsledku klimatických změn zažívá Afrika nejhorší sucho od roku 1945, zejména v jižním Súdánu, Somálsku, Etiopii a severní Nigérii.

Tyto křehké oblasti nyní potřebují podporu světového společenství. Musíme vytvořit houževnaté systémy, které zajistí přístup k pitné vodě pro všechny lidi a zlepší zajištění vodovodních a kanalizačních služeb v rychle rostoucích urbanizovaných územích Afriky.

Začít bychom měli rozšířením schopnosti Afričanů zužitkovat odpadní vody. Ty se za předpokladu investic a vhodného hospodářství mohou stát udržitelným zdrojem bohatství pro mnoho Afričanů. Prospělo by to také lidskému zdraví, zemědělské produktivitě a environmentální udržitelnosti.

Během posledních šesti let Africká rozvojová banka (ARB) investovala 3,3 miliardy dolarů do projektů rozšiřujících přístup k vodě a zlepšujících hygienu, z čehož zhruba 2,2 miliardy dolarů šly do služeb ve městech, které se dostanou přinejmenším k 17 milionům osob.

ARB podporuje integrovaný městský vodohospodářský model (IMVM), který v souladu šestým Cílem udržitelného rozvoje OSN umožňuje obcím čerpat udržitelné příjmy z nakládání s kapalnými a tuhými komunálními odpady.

Úsilí IMVM vyžaduje značné počáteční investice a obnáší vysoké kapitálové a provozní náklady. Jen nemnoho afrických měst shromažďuje a upravuje víc než 20 % odpadních vod vznikajících prostřednictvím centralizovaných kanalizačních soustav. Zbylých 80 % představuje obrovský nevyužitý zdroj potenciálně hodnotných kapalných a tuhých odpadů. Za předpokladu správných investic, prozíravosti a odhodlání může tento podceňovaný zdroj vytvářet pracovní místa a zajistit udržitelný růst.

Nakládání s odpadními vodami je tedy stěžejním prvkem strategických priorit ARB, známých jako Horních pět met, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života Afričanů, posílit veřejné zdraví, dosáhnout rovnosti žen a mužů, vytvářet pracovní místa a zvýšit odolnost komunit vůči dopadům změny klimatu. Voda v rámci Horních pěti met sehraje klíčovou úlohu také při dosahování industrializace a udržitelného zemědělství.

Snížením četnosti povodní v kamerunském Yaoundé z 15 výskytů ročně na pouhé tři pomohla ARB ochránit zhruba 300 000 osob a jejich majetky. Realizací projektu kanalizace za 40 milionů dolarů ARB ve městě rovněž přispěla ke snížení podílu obyvatel postižených malárií z 16 % na 12 %.

Projekt integrované správy povodí Gourou, jejž ARB financovala 23 miliony dolarů, přinesl Abidžanu na Pobřeží slonoviny výrazný úbytek záplav v celém povodí a zlepšil živobytí 2,8 milionu obyvatel.

Poté, co v Zimbabwe během pandemie cholery v letech 2008-2009 zemřelo 4300 lidí, podpořila ARB a další dárci Urgentní projekt modernizace rozvodů vody a kanalizace za 43,6 milionu dolarů. Ten zajistil nouzové opravy kanalizačních soustav v urbanizovaných územích a pomohl 2,5 milionu lidí.

Všechny systémy nakládání s odpadními vodami, jež ARB podporuje, se řídí strategiemi udržitelnosti, aby se zajistilo, že posílí ekonomické přínosy, prospějí místním komunitám a zůstanou finančně dostupné. Tyto projekty také pomáhají zemím upotřebit a zužitkovat odpadní toky přetvářením splašků na bioplyn a hnojiva.

Současně ARB doplňuje práci na financování projektů svým nástrojem AWF, který přitahuje navazující investice do africké vodohospodářské infrastruktury. Únorové záplavy a silné větry vyvolané tropickou bouří Dineo zpustošily pobřeží Mosambiku a vážně postihly místní obyvatelstvo. Jen několik týdnů nato AWF zahájil studii proveditelnosti pro záměr zlepšení životních podmínek a odolnosti vůči změně klimatu napříč mosambickou provincií Inhambane, kde bouře udeřila.

AWF ve spolupráci s organizací Global Water Partnership zavádí systémy IMVM do pěti afrických měst, včetně Kinshasy v Demokratické republice Kongo a Marondery v Zimbabwe. Jen v samotné DR Kongo lze očekávat, že soustavy IMVM do roku 2030 zlepší přívod vody a kanalizaci pro 17 milionů lidí.

O znalosti ARB se opírá také Nadace Billa a Melindy Gatesových, která poskytuje grant ve výši 18 milionů dolarů na financování druhé fáze Programu městské sanitace. Toto úsilí přispěje k rozvoji podnikatelských inovací směřujících k cenově dostupné a udržitelné sanitaci v Africe, která by mohla přímo sloužit dvěma milionům obyvatel měst a dalším šesti milionům lidí prostřednictvím doplňkových projektů.

V oblasti nakládání s odpadními vodami má před sebou Afrika podstatné a spletité výzvy. ARB je však odhodlána poskytovat příležitosti, které africkým komunitám přinášejí ovoce – ve smyslu veřejného zdraví a lepší hygieny, hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí.

Ke zlepšení kvality života všech Afričanů bude nezbytné politické odhodlání, partnerství veřejného a soukromého sektoru a robustní zapojení veřejnosti. ARB se v rámci Horních pěti met snaží tyto tři složky propojit.

Všichni zainteresovaní – v Africe i na mezinárodní úrovni – musí zintenzivnit společnou snahu zajistit čistou a finančně dostupnou vodu pro všechny a pomoci africkým zemím, které procházejí strádáním v důsledku historického sucha. Je naší morální povinností tak učinit. Vždyť voda znamená život.

Z angličtiny přeložil David Daduč