2

Nestabilita nerovnosti

NEW YORK – Letos zažíváme celosvětovou vlnu sociálních a politických nepokojů a nestability, kdy se do skutečných i virtuálních ulic hrnou masy lidí: Arabské jaro, londýnské bouře, protesty izraelských středních vrstev proti vysokým cenám bydlení a inflačnímu lisu životních úrovní, protesty chilských studentů, ničení drahých aut „zazobanců“ v Německu, indické hnutí proti korupci, narůstající nespokojenost s korupcí a nerovností v Číně a teď hnutí „Obsaďte Wall Street“ v New Yorku a po celých Spojených státech.

Ač tyto protesty nemají jednotné téma, různým způsobem vyjadřují vážné znepokojení pracujících a středních tříd ve světě nad jejich vyhlídkami tváří v tvář sílící koncentraci moci v rukou ekonomických, finančních a politických elit. Příčiny jejich neklidu jsou dost zřetelné: vysoká nezaměstnanost a podzaměstnanost ve vyspělých i rozvíjejících se zemích, nedostatečné dovednosti a vzdělání mladých lidí a pracujících pro konkurenční soupeření v globalizovaném světě, rozhořčení z korupce, včetně legalizovaných forem lobbingu, a strmý vzestup příjmové i majetkové nerovnosti ve vyspělých a v rychle rostoucích rozvíjejících se ekonomikách.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Samozřejmě že neduhy, jež dnes pociťuje tolik lidí, nelze redukovat na jediný faktor. Tak třeba vzestup nerovnosti má řadu příčin: vstup 2,3 miliardy Číňanů a Indů do globálních pracovních sil, snižující ve vyspělých zemích počet pracovních míst a mzdy nekvalifikovaných dělníků i kancelářských pracovníků, jejichž úkoly lze přesunout za hranice, dále technologické změny upřednostňující dovednosti, efekt „vítěz bere vše“, brzký nástup příjmových a majetkových disparit v prudce rostoucích někdejších nízkopříjmových ekonomikách a méně progresivní zdanění.

Prodloužení dluhové páky soukromého i veřejného sektoru a související bubliny aktiv a úvěrů jsou zčásti důsledkem nerovnosti. Nevalný růst příjmů pro všechny kromě bohatých v posledních několika desetiletích rozevřel propast mezi příjmy a výdajovými aspiracemi. Anglosaské země na to reagovaly demokratizací úvěrů, a to prostřednictvím finanční liberalizace, čímž daly impulz k růstu soukromého dluhu, neboť domácnosti si půjčovaly, aby si rozdíl vynahradily. V Evropě mezeru vyplnily veřejné služby, bezplatné školství, zdravotnictví atd., které se plně nehradily z daní, což vyvolávalo veřejné schodky a dluh. V obou případech nakonec začaly být hladiny zadlužení neudržitelné.

Firmy ve vyspělých ekonomikách teď v důsledku nedostatečné koncové poptávky škrtají pracovní místa a to vyústilo v převis kapacit a nejistotu ohledně budoucí poptávky. Omezování počtu pracovních míst ale dále oslabuje koncovou poptávku, protože snižuje příjmy pracujících a zvyšuje nerovnost. Jelikož mzdové náklady podniku představují pro někoho jiného mzdové příjmy a poptávku, platí, že co je pro konkrétní firmu racionální, je pro celek destruktivní.

Ve výsledku volné trhy nevytvářejí dostatečnou koncovou poptávku. Například v USA osekání mzdových nákladů prudce snížilo podíl příjmů pracujících na HDP. Za situace, kdy se vyčerpaly úvěry, dopady desítek let přerozdělování příjmů a bohatství – od pracovních sil ke kapitálu, od mezd k ziskům, od chudých k bohatým a od domácností k obchodním firmám – na agregátní poptávku se vyostřily, jelikož firmy, majitelé kapitálu a bohaté domácnosti mají nižší mezní inklinaci utrácet.

Nejde o nový problém. Karl Marx přecenil socialismus, ale měl pravdu, když tvrdil, že globalizace, nespoutaný finanční kapitalismus a přerozdělování příjmu a bohatství od pracujících ke kapitálu by mohly vyústit v sebezničení kapitalismu. Argumentoval tím, že neregulovaný kapitalismus může vést k pravidelným návalům přebytečných kapacit a nedostatečné spotřeby a k opakovaným pustošivým finančním krizím, vyvolávaným úvěrovými bublinami a vzmachy a poklesy cen aktiv.

Osvícené „buržoazní“ třídy v Evropě si už před Velkou hospodářskou krizí uvědomovaly, že má-li se předejít revoluci, je třeba chránit práva pracujících, zlepšit mzdové a pracovní podmínky a vytvořit sociální stát, který by přerozděloval bohatství a financoval veřejné statky – školství, zdravotní péči a síť sociálního zabezpečení. Úsilí o vznik moderního sociálního státu se zrychlilo po Velké hospodářské krizi, když na sebe stát vzal zodpovědnost za makroekonomickou stabilizaci – úlohu, která vyžadovala, aby rozšiřováním veřejných statků, zajišťovaných skrze progresivní zdanění příjmů a majetku a péči o ekonomické příležitosti pro všechny, udržoval početnou střední třídu.

Vzestup sociálního státu byl tedy reakcí (často tržně orientovaných liberálních demokracií) na hrozbu lidových revolucí, socialismu a komunismu, jak se zvyšovala četnost a intenzita ekonomických a finančních krizí. Následovaly tři desítky let relativní sociální a ekonomické stability, od konce 40. let do poloviny 70. let, což bylo období, kdy strmě klesla nerovnost a svižně rostly mediánní příjmy.

Část ponaučení ohledně nezbytnosti prozíravé regulace finanční soustavy se ztratila v éře Reagana a Thatcherové, kdy chuť na masivní deregulaci částečně vyvěrala z nedostatků evropského modelu sociálního zabezpečení. Tyto nedostatky se promítaly do rozevírajících se fiskálních deficitů, regulatorní přemíry a nedostatku hospodářské dynamiky, což tehdy vedlo ke kornatění růstu a dnes ke krizi suverénního dluhu v eurozóně.

Jenže anglosaský model laissez-faire rovněž žalostně selhal. Stabilizace tržně orientovaných ekonomik vyžaduje návrat ke správné rovnováze mezi trhy a zajišťováním veřejných statků. To znamená odvrátit se jak od anglosaského modelu neregulovaných trhů, tak od modelu kontinentální Evropy založeného na deficitně hrazeném sociálním státě. Ani alternativní „asijský“ růstový model – pokud skutečně existuje – nezabránil vzestupu nerovnosti v Číně, Indii a dalších zemích.

Každý ekonomický model, který se vhodně nevypořádá s nerovností, bude nakonec čelit krizi legitimity. Pokud neuvedeme do rovnováhy relativní ekonomické úlohy trhu a státu, protesty zaznamenané v roce 2011 zesílí a sociální a politická nestabilita nakonec poškodí dlouhodobý hospodářský růst a blahobyt.