15

Hlavolam firemní daně

BERKELEY – Spojené státy mají dnes mezi vyspělými zeměmi nejvyšší zákonem danou sazbu daně z příjmu právnických osob. I po různých odpočtech, úlevách a dalších daňových zvýhodněních zůstává efektivní mezní sazba – již firmy platí u nových investic v USA – jednou z nejvyšších na světě.

Ve světě mobilního kapitálu jsou sazby firemních daní podstatné a rozhodování podniků jak a kam investovat je čím dál citlivější na národní odlišnosti. Relativně vysoká americká sazba pobízí domácí obchodní společnosti, aby své investice, výrobu a zaměstnanost umisťovaly do zahraničí, a odrazuje zahraniční společnosti od působení v USA, což znamená pomalejší růst, méně pracovních míst, menší přírůstky produktivity a nižší reálné mzdy.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Podle všeobecného přesvědčení břemeno firemních daní doléhá v prvé řadě na vlastníky kapitálu v podobě nižších výnosů. Jelikož je však kapitál čím dál pohyblivější, větší část břemene nesou relativně imobilní pracující ve formě nižších mezd a menšího počtu pracovních příležitostí. Právě proto země po celém světě osekávají sazby firemních daní. Výsledný „sprint z kopce“ odráží sílící globální soupeření o kapitál a technické znalosti, které podporují místní pracovní místa a mzdy.

Vysoká firemní daň je navíc neefektivní a nákladný nástroj tvorby příjmů, vzhledem k inovativním finančním transakcím a mechanismům legálního vyhýbání se daním. Registrované sídlo společnosti a geografické zdroje příjmu se za tímto účelem manipulují, přičemž pobídky k takové manipulaci jsou obzvlášť silné v sektorech, kde konkurenční výhoda závisí na nehmotném kapitálu a vědomostech – což jsou sektory významně se podílející na konkurenční schopnosti americké ekonomiky.

Za neexistence těsné a široké mezinárodní spolupráce se Spojené státy budou muset ke sprintu přidat a sazbu firemní daně snížit. Nižší sazba by posílila pobídky k investicím a tvorbě pracovních míst v USA a oslabila motivaci k vyhýbání se daním. Dále by omezila četná pokřivení v americkém daňovém zákoníku, která snižují efektivitu, včetně značných daňových zvýhodnění dluhového financování oproti akciovému a privátních podniků oproti těm s akciovou strukturou.

Odlehčení sazby firemní daně o každý procentní bod by však připravilo federální příjmy asi o 12 miliard dolarů ročně. Tyto propady příjmů by bylo možné vynahradit seškrtáním takzvaných „daňových nákladů firem“ – odpočtů, úlev a dalších zvláštních daňových opatření, která jedny ekonomické aktivity subvencují, zatímco jiné znevýhodňují – a rozšířením základu firemní daně. Zaplatit snížení sazby firemní daně omezením takovýchto uznatelných nákladů navrhuje jak plán Baracka Obamy na reformu daní z podnikání, tak plán na snížení schodku z dílny Simpsona a Bowlese.

Uznatelné náklady zužují základ firemní daně, zvyšují cenu dodržování daňového souladu a pokřivují rozhodování o investičních záměrech a způsobech jejich financování a volbu formy podnikatelské organizace a výrobního místa. Jak v čerstvě publikované zprávě dokládají Michael Greenstone a Adam Looney, výsledné rozdíly v efektivním zdanění u různých typů podnikatelských aktivit jsou značné.

Je-li však cílem reformy firemních daní rozproudit investice a tvorbu pracovních míst, rozšíření daňového základu s cílem finančně kompenzovat nižší sazbu by mohlo být kontraproduktivní. Odstranění „prolobovaných“ skulin, jako jsou daňové úlevy pro producenty ropy a plynu či odpočty na firemní tryskáče, by nepřineslo dostatek příjmů, které by zaplatily smysluplné snížení daně. Potlačení urychlených odpisů, odpočtů za výrobní produkci a daňových úlev za výzkum a vývoj – tvořících asi 80 % nákladů u firemních daní – by zase přineslo jiná významná negativa.

Osekáváním těchto položek ve snaze „uhradit“ snížení sazby firemní daně bychom skutečně mohli dospět až k nárůstu zdanění ekonomické aktivity firem v USA. Zrušení urychlených odpisů nákladů na zařízení by zvýšilo efektivní zdanění nových investic, odstranění odpočtů za domácí produkci by zvýšilo efektivní zdanění americké výroby a ukončení daňových úlev za výzkum a vývoj by snížilo investice do inovací.

Namísto škrtání prověřených daňových pobídek k obchodním investicím by USA měly alespoň část příjmového výpadku z nižší sazby firemní daně kompenzovat zvýšením daňových sazeb pro akcionáře firem. Touto cestou se vydala většina zemí, jež sazby firemní daně snížily, zatímco USA udělaly opak.

Na úrovni 15 % jsou americké sazby daně z dividend a kapitálových výnosů na historickém minimu, zatímco podíl výnosů na národním důchodu ještě nikdy nebyl vyšší. Obhájci nízkých sazeb pro vlastníky kapitálu tvrdí, že minimalizují „dvojí“ zdanění korporátního příjmu – nejprve akciové společnosti a pak jejích akcionářů. Nižší firemní daň by tuto argumentaci oslabila. Navíc penzijní fondy, systémy důchodového pojištění a neziskové organizace, které čerpají asi 50 % všech firemních dividend, daně z těchto výnosů neplatí, takže by jim nižší sazba firemní daně prospěla.

Přestože daně z akciových příjmů jednotlivců snižují výnosy z úspor po zdanění, mají méně pokřivující účinky na umístění investic než firemní daně a pravděpodobně dolehnou spíš na vlastníky kapitálu než na pracující. Navíc je mnohem snazší vybírat daně od jednotlivých občanů a trvale usazených akcionářů než od nadnárodních korporací. Společnost Apple dokáže využívat důmyslných postupů k manipulaci umístění svého firemního příjmu, avšak jednotliví občané USA, kteří vlastní akcie Apple, musí přiznat dividendy a kapitálové výnosy získané z celosvětových příjmů společnosti.

Nedávná studie zjistila, že zdanění kapitálových výnosů a dividend jako běžného příjmu, podléhajícího maximálně 28% sazbě u dlouhodobých kapitálových výnosů (sazba z doby před rokem 1997), by dokázalo financovat snížení sazby firemní daně z 35 % na 26 %. Taková změna by oslabila pobídky firem k přesouvání investic do zahraničí či převádění zisků do jurisdikcí s nízkým zdaněním a zároveň by zvýšila progresivitu výsledků zdanění, jelikož by větší část zdanění firem přenesla z pracujících na vlastníky kapitálu.

Mnoha americkým voličům imponuje zvýšení sazby firemní daně, neboť jsou přesvědčeni, že korporace neplatí spravedlivý díl daní, a obávají se bobtnající příjmové nerovnosti. Avšak ve světě mobilního kapitálu by zvýšení sazby firemní daně – anebo její prosté ponechání na současné úrovni – představovalo nevhodný způsob tvorby daňového příjmu, nevhodný způsob posilování progresivity daňové soustavy a nevhodný způsob pomoci americkým pracujícím.