0

Deset let Evropské bezpečnostní a obranné politiky

BRUSEL – Rok 2009 je mezníkem působení Evropské unie ve světě. Završuje desátý rok Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP); během těchto let se EU stala globálním poskytovatelem bezpečnosti, což mělo reálný vliv na životy lidí po celém světě. Zároveň jsme na prahu nové éry, kdy nabývá účinnosti Lisabonská smlouva a stává se čerstvou pobídkou pro naše vnější úsilí.

Během deseti let jsme uskutečnili 20 operací na třech kontinentech, abychom se podíleli na prevenci násilí, obnově míru a rekonstrukci po konfliktu. Od Kábulu po Prištinu a od Ramalláhu po Kinshasu EU střeží hranice, dohlíží na mírové dohody, zajišťuje výcvik policejních sil, buduje systémy trestního soudnictví a chrání lodní dopravu před útoky pirátů. Díky našim úspěchům dostáváme stále víc žádostí o pomoc v krizi anebo po skončení války. Máme věrohodnost, hodnoty a vůli se takto angažovat.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

EU v roce 1999 předstihla svou dobu. Komplexní, mnohotvárná povaha našeho přístupu byla novátorská. A EU stále zůstává jedinou organizací, která dokáže využít celé škály nástrojů a prostředků, jež doplňují tradiční zahraničněpolitické nástroje jejích členských států, a to s cílem předejít či zabránit krizi a obnovit mír a rekonstruovat instituce po skončení konfliktu.

Právě v tom tkví unikátní přidaná hodnota EU. Spojujeme humanitární pomoc a podporu v oblasti budování institucí a řádné správy věcí veřejných se schopnostmi krizového řízení, technickou a finanční pomocí a politickým dialogem a mediací. Společný civilně-vojenský přístup EU nám dodává flexibilitu a schopnost nabídnout na míru šitá řešení komplikovaných problémů. Dnešní konflikty ukazují jasněji než kdy dřív, že vojenské řešení není ani jedinou, ani nejlepší volbou, obzvláště během stabilizace krize – tento fakt ostatně zdůraznil i prezident Barack Obama.

První zkušenosti EBOP získala na Balkáně. Když se v 90. letech rozhořely jugoslávské války, jen jsme přihlíželi, jak v sousedství šlehají plameny, protože jsme k reakci na krizi neměli nástroje. Ponaučili jsme se, zorganizovali se a zajistili jsme si jistý soubor schopností společně s rozhodovacími postupy a bezpečnostní doktrínou. V roce 2003 jsme diplomatickým úsilím zabránili novému vzplanutí násilností v bývalé jugoslávské republice Makedonie a pak jsme zahájili operaci Concordia. V roce 2004 operace Althea převzala od NATO mírové síly v Bosně a Hercegovině. Na Balkáně se dodnes silně angažujeme; bojujeme tu proti organizovanému zločinu a budujeme instituce právního řádu. Kupříkladu EULEX Kosovo je dodnes největší mise EU, personálně obsazená zhruba 2000 lidmi, kteří pracují v policejním a soudním systému a v mobilních celních týmech.

Aktivity EU na poli krizového managementu a budování míru se neomezují jen na její záhumenek. Odvedli jsme významný kus práce v Africe, kde jsme například pomohli zajistit bezpečné prostředí pro volby v Demokratické republice Kongo a ochránit uprchlíky a pracovníky mezinárodní pomoci před důsledky dárfúrské krize. Loni jsme zahájili EUNAVFOR, naši první námořní operaci, abychom se postavili pirátství ve vodách podél Somálska. Kdo by před 10 lety hádal, že EU jednou v Indickém oceánu povede bojovou jednotku 13 fregat, které se zdaří srazit počet pirátských útoků o polovinu?

Letos má EU 12 současně běžících operací – víc než kdy dřív. Od roku 2003 bylo ve 23 operacích krizového managementu nasazeno 70 tisíc mužů a žen. Ti byli původem jak z členských států EU, tak ze zemí mimo EU, které se našich operací zúčastnily, mimo jiné z Norska, Švýcarska, Ukrajiny, Turecka a Spojených států.

Z těchto 23 misí bylo šest vojenských a dalších 17 bylo civilních. Vojenský personál nasazujeme, kdy a kde je zapotřebí, avšak naším úkolem není vést válku, nýbrž budovat mír. EU není vojenská aliance. Řešení každé krize, krizové situace či konfliktu musí být vždy politické a naše konání v rámci EBOP je vždy pevně ukotvené v politických strategiích, formovaných konsenzuálně.

Mise EBOP nás zavedly až do vzdáleného indonéského Acehu, kde jsme dohlíželi na mírovou dohodu uzavřenou po desetiletích občanské války po cunami roku 2004. V úzké spolupráci se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) jsme působili jako prostředníci mezi vzbouřenci a vládou a dohlíželi jsme na vyřazování zbraní.

Jak získáváme zkušenosti a poznatky, pouštíme se do čím dál ambicióznějších operací. Náš úspěch s operací Artemis v Demokratické republice Kongo, kde EU v roce 2003 zasahovala po násilných střetech a humanitární krizi v Bunii, nám pomohl s přípravami na operace EUFOR v Čadu a Středoafrické republice a EUNAVFOR v Somálsku, v níž projevila zájem o účast Jižní Afrika.

Loni jsme předvedli, jak hbitě se dokážeme mobilizovat, když jsme monitorovací misi na Kavkaz vyslali za necelé tři týdny, abychom přispěli k utišení krize mezi Ruskem a Gruzií v návaznosti na mírovou dohodu zprostředkovanou EU. Jako člen mezinárodního kvartetu se EU na diplomatické úrovni zásadním způsobem angažuje v mírovém procesu na Středním východě, a jakmile bude dosaženo dohody mezi Izraelci a Palestinci, budeme připraveni ji realizovat v terénu. Už teď máme misi na Západním břehu, kde pomáháme budovat palestinskou civilní policii a systém trestního soudnictví. V Somálsku uvažujeme o reformních opatřeních v bezpečnostním sektoru, které by doplnily operaci EUNAVFOR a humanitární pomoc a politickou podporu, které již poskytujeme.

Aby EU vyslyšela sílící volání po její pomoci s řešením regionálních i globálních bezpečnostních výzev, musí ještě dále zlepšit účinnost a ucelenost svého externího působení. Mezi našimi ambicemi a zdroji zeje v současnosti mezera, s níž je třeba se vypořádat. Potřebujeme jasnější priority a promyšlenější rozpočtová rozhodnutí. A musíme posílit své civilní a vojenské kapacity a navýšit jejich financování, abychom podepřeli svá politická rozhodnutí.

Unikátní společný civilně-vojenský přístup EU je třeba dále rozvíjet, abychom byli ještě pružnější. Naši schopnost vyslat jednotky rychlého nasazení je také třeba upevnit. Ve druhém desetiletí EBOP to vše bude mít EU nadosah díky Lisabonské smlouvě.