Saturday, October 25, 2014
8

Trvale udržitelné lidstvo

ADDIS ABEBA – Trvale udržitelný rozvoj znamená dosahování hospodářského růstu, který je všeobecně sdílený a chrání životně důležité zdroje planety. Naše současná globální ekonomika však trvale udržitelná není, neboť více než miliarda lidí zůstává stranou hospodářského pokroku a lidská činnost páchá na životním prostředí zeměkoule strašlivé škody. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje mobilizaci nových technologií, jejichž směr určují sdílené společenské hodnoty.

Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun právem označil trvale udržitelný rozvoj za hlavní bod globální agendy. Vstoupili jsme do nebezpečného období, v němž dnes hrozí, že obrovská a stále rostoucí populace v kombinaci s rychlým hospodářským růstem bude mít katastrofální dopady na klima, biodiverzitu a zásoby sladké vody na zeměkouli. Vědci označují toto nové období jako antropocén – éru, v níž se hlavní příčinou fyzických a biologických změn na zeměkouli stali lidé.

Panel pro globální udržitelnost (GSP) založený generálním tajemníkem OSN zveřejnil novou zprávu, která nastiňuje rámec trvale udržitelného rozvoje. GSP správně poznamenává, že trvale udržitelný rozvoj má tři pilíře: ukončení extrémní chudoby, zajištění, že prosperitu budou sdílet všichni včetně žen, mládeže a menšin, a ochranu přírodního prostředí. Tyto tři předpoklady lze označit za hospodářské, sociální a ekologické pilíře trvale udržitelného rozvoje nebo jednodušeji za jeho „trojí východisko“.

GSP vyzval světové vůdce, aby přijali novou sadu „cílů trvale udržitelného rozvoje“ neboli SDG, které pomohou utvářet globální politiku a činy po roce 2015, kdy vyprší lhůta pro dosažení „rozvojových cílů tisíciletí“ (MDG). Zatímco se MDG koncentrují na snížení extrémní chudoby, SDG se zaměří na všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: skoncování s extrémní chudobou, sdílení přínosů hospodářského rozvoje celou společností a ochranu zeměkoule.

SDG se samozřejmě stanovují snadno, ale obtížnější je jich dosáhnout. Celý problém je dobře patrný na jedné klíčové záležitosti: na klimatických změnách. Dnes žije na planetě sedm miliard lidí a každý z nich je v průměru zodpovědný za vypuštění více než čtyř tun oxidu uhličitého do atmosféry ročně. Tento CO2 se uvolňuje, když spalujeme uhlí, ropu a zemní plyn za účelem výroby elektřiny, když jedeme v autě nebo když si vytápíme byt či dům. Celkově vzato vypustí lidé do atmosféry zhruba 30 miliard tun CO2 za rok, což postačuje k tomu, aby se klima během několika desítek let prudce změnilo.

Do roku 2050 bude na zeměkouli s největší pravděpodobností žít přes devět miliard lidí. Budou-li tito lidé bohatší než dnes (a tudíž budou spotřebovávat větší množství energie na hlavu), mohly by se celkové celosvětové emise zdvojnásobit či dokonce ztrojnásobit. Z toho vyplývá obrovské dilema: potřebujeme emitovat méně CO2, ale v globálu máme nakročeno k tomu, abychom ho emitovali mnohem více.

Takový scénář by nás měl znepokojovat, protože pokud setrváme na cestě zvyšujících se globálních emisí, téměř jistě to vyvolá chaos a utrpení miliard lidí, které zasáhne příval such, obrovských veder, hurikánů a dalších extrémních jevů. Počátek této mizérie jsme už zažili v posledních letech, kdy nás postihlo mnoho ničivých hladomorů, záplav a jiných katastrof souvisejících se stavem klimatu.

Jak tedy mohou obyvatelé zeměkoule – zejména její chudí obyvatelé – těžit z většího množství elektřiny a lepšího přístupu k moderním dopravním prostředkům způsobem, jenž bude planetu spíše chránit než ničit? Pravda je taková, že to nedokážeme – pokud dramaticky nezdokonalíme technologie, které využíváme.

Energii musíme využívat mnohem moudřeji a současně přecházet z fosilních paliv na nízkouhlíkové energetické zdroje. Taková výrazná zlepšení jsou zajisté možná a ekonomicky realistická.

Vezměme si například energetickou neúčinnost automobilu. V současné době přesunujeme přibližně 1000 až 2000 kilogramů vážící stroj, abychom dopravili z místa na místo pouze jednu nebo několik málo osob, z nichž každá váží v průměru 75 kilogramů. A dosahujeme toho pomocí motoru s vnitřním spalováním, jenž využívá jen malou část energie uvolněné spalováním benzinu. Většina energie se ztratí v podobě odpadního tepla.

Kdybychom přešli na malá, lehká, baterií poháněná vozidla, která využívají vysoce účinné elektrické motory a dobíjejí se prostřednictvím energetického zdroje s nízkým obsahem uhlíku, jako je sluneční energie, mohli bychom dosáhnout obrovského snížení emisí CO2. A co je ještě lepší, po přechodu na elektromobily bychom mohli využít nejmodernějších informačních technologií k tomu, abychom je udělali „chytré“ – dost chytré na to, aby se mohly samy řídit s využitím pokročilých systémů zpracování dat a sledování polohy.

Přínosy informačních a komunikačních technologií lze nalézt ve všech oblastech lidské činnosti: v dokonalejším farmaření díky využití GPS a mikrodávkování hnojiv, v přesné výrobě, u budov, které vědí, jak ekonomizovat vlastní energetickou spotřebu, a samozřejmě i v transformativní a vzdálenosti překonávající síle internetu. Mobilní vysokorychlostní spojení už nyní propojuje i ty nejodlehlejší vesnice ve venkovské Africe a Indii, čímž podstatně snižuje potřebu cestovat.

Bankovní služby se dnes provádějí po telefonu, stejně jako stále širší paleta lékařské diagnostiky. Elektronické knihy se nahrávají přímo do handheldů, čímž odpadá potřeba knihkupectví, cestování a papíru pro výrobu fyzických knih. Rovněž vzdělání se stále častěji realizuje na internetu a brzy umožní studentům z celého světa získávat prvotřídní výukovou látku při téměř nulových „marginálních“ nákladech na zápis dalšího studenta.

Dostat se ze současné situace k trvale udržitelnému rozvoji však nebude jen otázka technologií. Bude to také otázka tržních pobídek, vládních regulací a veřejné podpory výzkumu a vývoje. Ještě zásadnější než politika a řízení však bude změna hodnot. Musíme pochopit náš společný osud a přijmout trvale udržitelný rozvoj jako společný závazek slušnosti pro všechny lidi, a to dnes i v budoucnu.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (8)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedKen Peterson

  After reconsidering my statement of a couple of weeks ago, I've embarrassed myself. If I complain about a lack of vision, I should give an example. OK...

  As we look with foreboding at the inevitable leadership of the Chinese economy, still we favorably compare patents, innovation, entrepreneurship as well as Chinese-American point guards. Possibly it's time for us to use our ingenuity, skip a step and move on to the latter 21st Century.

  We know what we're facing: 2.8% economic growth -25 year doubling- over 300 years is 4000%+-. Economic growth seems to be tied to a growth in consumption of energy. Agricultural growth is tied to non-renewable petroleum products and water. Many of our most fundamental economic components -housing, for instance- are tied to other non-renewables on a small planet; space.

  One thing that we will inevitably do is move our economy from industries tied to consumption of non-renewables, to recyclables. Products will be designed to be remelted and pumped out in the newer fashion. Some products made for a lifetime's use- cradle to grave wedding gifts.
  Services rather than products: education, entertainment, information. Smith, Marx, and Keynes all looked to the time we had a sufficiency of 'stuff', and eliminated poverty by passing the 'stuff' around. Then, we could all work 30 hour weeks. Possibly spend the rest of our time writing poetry or engaged in orgy's. Sad to say, I'll probably opt for poetry.

  We know it's coming- the end of consumption. Any 6th grader can do the math. If we get ahead of it, this silly leadership thing can be resolved.

 2. CommentedSandee Roberts

  I totally agree that we all need to understand our shared fate and I am commitment to decency for all human beings.

  The world situation is changing rapidly, and I think we are in need of an integral method of educating humanity so everyone will be prepared for the many changes coming our way.

  Unemployment is on the rise, and hundreds of millions of people who will lose work because the crisis will destroy all the industries that are not vitally important. What will the people do who produced what no one needs any longer? http://www.shadowstats.com/

  We are also seeing that protest movements are growing due to the Internet, with all our mutual communications and influence on each other. All humanity, from the ordinary citizens to their governments, is interested in bringing this process under their control and preventing its development. All our modern weapons plus the unpredictable future events can lead us to such disastrous results.

  In order for us to prevent all kinds of disasters, civil or even world wars, we need to think in advance about global, integral upbringing of the majority of the population.

 3. CommentedSandee Roberts

  Thank you for this article.

  I believe that it is impossible to achieve any sustainable development between peoples without mutual responsibility.


  There are many various methods and plans, but they are totally incapable of being compared to each other. No one has the answer to this question because it is impossible to achieve any solution between peoples without first seeing everyone as one family.

  I think a sustainable development would look something like a round table where everyone, like a family, discuss common problems and you would feel that everyone is equally close to you. Only then could we begin to distribute our common pie and solve the problems between us, only together with each of us and consulting each other and taking all our opinions into consideration. Are we really ready for this? Probably not! But we see that we are all being pushed in this direction. We are discovering that there is no other way to find the answers, because the real issue lies between our relationships with each other.

  How can we achieve equality between us? How can we balance these two parts of humanity? The poor, do you not want the rich? The rich, do you see that you can no longer control anything? But you, the rich enjoy managing and gaining much pleasure from the money in your bank account, but now you are in suffering because there are less zeroes there. The continually increasing gains approach is not benefiting society as a whole, so the question I have for you is can society give something else instead of money? Is money the only thing that satisfies all of humanity in today's world?

   CommentedSandee Roberts

   I have read the "new report" and greatly appreciate it's approach! Thank you.

 4. CommentedMary Kay Plantes

  As an economist, I am familiar with the arguments for specialization and trade. But, as I look at how the world is evolving, I wonder if we would be better off with less trade, reducing transportation emissions and only trading that which is essential e.g., precious minerals or agricultural plants and advice that help a poor nation grow more food. I was in China for the first time and saw how terrible its pollution is (e.g., airports closed as pl=ilots cannot see through small particle emissions which are the most damaging kinds) due to using archaic coal plant technology. Would not a buy local world, with China shifting to domestic production be better net net for the environment and poor people in need of work? Would appreciate your perspectives. It's been a long while since my international course. At a minimum, I think China with its foreign currency wealth should be held to higher environmental standard to be part of WTO.

 5. CommentedKen Peterson

  I wonder if this organization is run by the same people who structured the Obama administration? You don't know 'how' or 'where' to find answers to humanities problems. Then, like the blind pig, having found an acorn, you don't know 'what' to do with it.
  There is a 'degree of complexity' inherent in the structure of any organization implying the overall capability of the organization. This is an organization of talkers and thinkers involved in advancing the cause of talking and thinking.
  The foolish world admires the ineffectual thinker while scorning the man with the hammer in his hand.

   CommentedGreg Ivanov

   "This is an organization of talkers and thinkers involved in advancing the cause of talking and thinking." How true!

Featured