0

Nezřítit se s eurem do propasti

ATÉNY – Opětovná turbulence na trhu s dluhopisy eurozóny zdůrazňuje nutnost přehodnotit politiky, které se dnes uskutečňují s cílem překonat evropskou krizi suverénního zadlužení. Ostatně čerstvé volební výsledky ve Francii a Řecku, odrážející mnohem obecnější náladu namířenou proti úsporám, nedávají evropským orgánům mnoho na vybranou.

Evropská unie, Evropská centrální banka a soukromí věřitelé vynaložili během uplynulých dvou let víc než bilion eur, leč eurozóna stále není v nikterak lepším stavu než na podzim roku 2009, kdy na světlo vyšel plný rozsah řeckého fiskálního problému. Přitom se prohlubuje recese eurozóny a narůstá nezaměstnanost.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Systémové riziko navíc zvyšuje skepse nad odhodláním a schopností orgánů eurozóny zajistit životaschopnost měny. Evropská investiční banka například dnes do úvěrových smluv s řeckými podniky vkládá ujednání o případném návratu k drachmě.

Totéž poselství tlumočí obavy, jež nedávno vyjádřila Bundesbanka ohledně nárůstu bilancí v systému Target 2. V případě rozpadu eurozóny tyto bilance přivodí ztráty postihující tento eurosystém a centrální banky členských států. Mnohé centrální banky eurozóny údajně opravdu snížily objem rezerv držených v euru a usilují o diverzifikaci do netradičních měn.

Co zapříčinilo dluhovou krizi a jak ji vyřešit, zůstává sporné. Zřejmé je to, že klíčovým faktorem je přetrvávání rozsáhlých nevyvážeností uvnitř eurozóny – deficitů běžného účtu na periferii, zrcadlících se v přebytcích v jádru, především v důsledku rozdílů v produktivitě a konkurenční schopnosti. Přebytečné úspory se převáděly z jádra na periferii, což vytvořilo podmínky pro rozsáhlé půjčování a akumulaci dluhu.

Růst dluhu odhalil kritické slabiny ekonomické konstrukce eurozóny: národní dluhy jsou zodpovědností členských zemí, ale společná měna svého suveréna nemá. Na rozdíl od většiny centrálních bank ECB nemůže plnit funkci věřitele poslední záchrany, což ve spojitosti s neexistencí společných dluhopisů (eurobondů) vyvolalo rozsáhlé spekulace s vnitroevropskými národními dluhy.

Hledání východiska z krize nevyhnutelně zahrnuje aktivity na obou frontách. Příčiny nepolevujících nevyvážeností by se měly řešit pomocí kombinovaného úsilí o fiskální konsolidaci a posílenou konkurenční schopnost, přičemž strukturální reformy by se měly zaměřovat na liberalizaci trhů a podporu flexibility mezd.

Současně je nutné eurozónu vybavit nástroji potřebnými k obnovení stability a předcházení opětovnému vzniku podmínek směřujících ke krizi. V rámci takového programu je potřeba centralizovat evropský dluh pomocí eurobondů, mobilizovat dostatek záchranných finančních prostředků, umožnit ECB výkon úplného spektra pravomocí centrální banky a upevnit koordinaci politik s cílem zachovat ekonomickou aktivitu v členských zemích zatížených úspornými opatřeními.

Nad obsahem a načasováním politické reakce se ale vedou ostré spory. Slabší země nutnost reforem akceptují, avšak dávají přednost dlouhodobějšímu horizontu snižování fiskálního schodku, aby povzbudily návrat růstu. Požadují také rychlejší zavedení nezbytných změn v ekonomickém řízení eurozóny, aby vzniklo stabilnější a přívětivější prostředí pro fiskální konsolidaci a reformu.

Dosažení fiskálních či reformních cílů čím dál výrazněji komplikuje, ne-li znemožňuje vleklá recese, umocňovaná až prohibitivně vysokými výpůjčními náklady. Břemeno korekce nemůže padnout výhradně na schodkové země – tedy pokud se nepočítá s prvkem morálního „vytrestání“.

Jádrové země, vedené Německem, nemají důvěru v odhodlání předlužených zemí uskutečňovat reformy, pokud se jejich finanční podmínky uvolní. Nadto se stavějí proti klíčovým změnám v ekonomickém řízení eurozóny.

Dokázaly by si představit emisi eurobondů jedině po dovršení skutečné ekonomické a fiskální korekce. Odmítají využívání kreditu ECB jako náhražky za korekci, protože to by nakonec rozdmýchalo inflaci. A zpochybňují udržitelnost ekonomické a fiskální unifikace – umožněním transferů do slabších zemí – za absence politického sjednocení, které by zahrnovalo ztrátu suverenity.

Pokud tato patová situace přetrvá, dluhová krize brzy dosáhne nových výšin. Vytrvalá recese a opakující se spekulativní útoky na trzích s dluhopisy znemožní přinejmenším části předlužených zemí dosáhnout cílů korekce, což vytvoří podmínky pro politickou krizi uvnitř eurozóny i jednotlivých zemí. Nebude možné donekonečna odkládat strategická rozhodnutí týkající se budoucnosti eura.

Tvrdívá se, že za takových okolností se jako deus ex machina objevuje politická vůle a situaci zachrání. Je ale vhodnější takovému stupni vývoje předejít.

Jak se krize vyvíjí, mohou nadcházet nešťastné náhody, jež budou úřady těžko dostávat pod kontrolu. V některých částech Evropy se navíc má za to, že pro přežití eura je nezbytný jistý odstřel: počet členů eurozóny by se měl omezit na země s konvergentními ekonomickými strukturami a výkonností, bez ohledu na vyvolané enormní ekonomické a sociální otřesy a tvrdou ránu, již by utrpěla globální váha Evropy.

Vezmeme-li v úvahu současnou politickou rovnováhu Evropy a prastarou tradici trpného přecházení problémů, jako minimální požadavky nutné k tomu, abychom předešli pádu do propasti, vychází následující:

Ÿ  Zavázat se k emisi eurobondů k pevnému datu v blízké budoucnosti a zároveň spustit legislativní proces k takovému postupu. To by snížilo výpůjční náklady pro předlužené země a podpořilo ekonomickou aktivitu.

Ÿ  Realizovat iniciativu podobnou Marshallovu plánu k financování investic ve slabších zemích. Mobilizace prostředků v rozpočtu EU a výrazné zvýšení úvěrové schopnosti EIB by tlumily recesní účinky úspor.

Ÿ  Zmírnit cíle snižování schodků pro země obzvlášť silně postižené recesí a současně uvolnit měnovou politiku v maximálním rozsahu, jaký stávající pravidla povolí. Vyšší německá inflace je součástí korekčního procesu.

Sílící mnohohlas evropských i světových názorů naléhá na další růstově orientované politiky. Odpor bude silný. Čas se ovšem krátí. Příštích několik měsíců rozhodne o budoucnosti eurozóny.