0

Malé akciové trhy v globalizovaném světě

Globalizace znamená nevyhnutelnou transformaci států, firem a jednotlivců - v Africe stejně jako kdekoli jinde. Přizpůsobit se musí všichni a burzy nejsou výjimkou.

Spolu s tím, jak se technologický pokrok v informačních technologiích mísí s deregulací a globalizací a pohání konkurenci, trhy cenných papírů všude na světě musí inovovat, konsolidovat a expandovat svou činnost a racionalizovat své řídící struktury. Jen tak mohou zajistit svou efektivnost, transparentnost a zodpovědnost.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Rozvíjející se trhy - například trhy afrického kontinentu, včetně jeho dvou hospodářských lídrů, Jižní Afriky a Egypta - nemají jinou možnost, než následovat vzor globálního trhu cenných papírů, poněvadž tradiční role burz se díky globalizaci značně změnila.

Internet a počítačové obchodování vymazaly zeměpisné hranice a v oblasti investic způsobily revoluci, a to nejen tím, že otevřely nové cesty obchodování, ale i tím, že demokratizovaly přístup k informacím, které byly ještě donedávna výsadní oblastí profesionálních investorů. Dnešní investoři - ať už jsou velcí nebo malí, ať už sedí v internetové kavárně v Káhiře nebo v luxusní kanceláři v New Yorku - požadují - a stále více dostávají - okamžité informace a okamžité uskutečnění obchodů.

Umět se v těchto změnách orientovat je pro burzy na rozvíjejících se trzích zásadním faktorem jejich globální konkurenceschopnosti. Konkrétně se musí připravit na snižující se ceny za finanční služby. Globální investor zítřka musí být schopen uskutečňovat transakce efektivněji a levněji než kdy předtím, neboť lepší technologie a vyšší konkurence stlačily náklady obchodování téměř na nulu. K udržení toku hotovosti burzy musí zlepšovat své služby, aby mohly nabízet i přidanou hodnotu.

Burzy tak už například začaly prodlužovat ranní i večerní provozní dobu, zvyšovat likviditu a vycházet vstříc investorům, emitentům i makléřům. Ve světle těchto inovací bude příští generace akciových trhů muset výrazně investovat do technologií. Jen tak totiž bude schopna okamžitě zjišťovat světové ceny a uskutečňovat trhy ve spravedlivém, uspořádaném, levném a řádně regulovaném prostředí bez časových omezení.

To si zřejmě vyžádá rozsáhlejší ,,demutualizaci", o které v současnosti uvažují burzy v Bombaji, Kuala Lumpur, Sao Paulu a na Novém Zélandě poté, co ji s úspěchem zavedly burzy v Austrálii, Svédsku, Hongkongu, Singapuru a Londýně. Vážně zamyslet se nad tímto krokem by se měly také burzy v Africe. Demutualizace znamená přeměnu burzy ve výdělečnou organizaci, kde akcie mohou vlastnit její členové, finanční instituce a veřejnost. V takovém uspořádání závisí dlouhodobá výdělečnost a přežití burzy na hodnotě jejích obchodovaných akcií, podobně jako u kterékoli jiné běžné obchodní společnosti.

Pro burzy je hlavní výhodou demutualizace to, že odstraňuje vlastnický monopol členských firem, které se často zdráhají vydávat rozhodnutí, jež by prospěla trhu a emitentům a která přitom neprospívají jejich vlastním zájmům. Demutualizace například burzám dává větší prostor k fúzím, akvizicím nebo partnerstvím mezi burzami, díky čemuž mohou vznikat skutečně globální společnosti. To pomůže kotovaným společnostem nalézat zahraniční investory v tuzemsku a místní investory v zahraniční. Z efektivity, jež vzniká tímto soustředěním, se pak mohou těšit jak investoři, tak emitenti.

Je zde pochopitelně řada výzev, například rozdíly v legislativě cenných papírů, pravidlech kótování a obchodování, požadavcích na ochranu údajů či v zúčtovacích a platebních systémech. Nelze doufat, že svět v dohledné době přijme jednotná pravidla pro obchodování s cennými papíry. Lze však předpokládat, že vznikne jakýsi soubor rozmanitých trhů, na nichž budou působit jak aktéři domácí, tak aktéři s globálnějším záběrem. Burzy na rozvíjejících se trzích budou stále více nuceny zvažovat vytváření regionálních či globálních integračních celků či spojenectví, aby nezůstaly výhradně domácími institucemi.

S pokračující internacionalizací trhů cenných papírů toho však bude čím dál míň ke zvažování. Pravidla kótování a obchodování budou harmonizována a normy ochrany údajů se postupně sjednotí. Do praxe budou razantně zaváděny globální regulační iniciativy, zvláště pak takové, jejichž cílem je standardizace účetnictví a ochrany údajů. Tyto změny dále posílí investory a díky přístupu k firemním informacím, které budou mít standardní globální formát, jim dají větší možnost kontroly nad obchodováním.

Dvě největší burzy v Africe - Káhirská a alexandrijská burza, kde pracuji, a Johannesburská burza - mají na příští roky jasný program. Musí implementovat taková kótovací pravidla, která budou klást důraz na včasnou informovanost jak domácích, tak zahraničních investorů, zavést mezinárodní účetní standardy a zakázat zasvěcenecké obchodování s cílem přimět domácí a regionální emitenty spolehlivých cenných papírů ke vstupu na burzu a přilákat mezinárodní investory.

Jak nedávno předvedly pády gigantů Enron a WorldCom, schopnost adekvátní ochrany investorů a udržování jejich důvěry bude jedním z hlavních faktorů úspěšného konkurování na globalizujícím se trhu. U burz na rozvíjejících se trzích, kde jedna černá ovce dokáže zničit renomé celé země, to platí dvojnásob. Více než kdy dříve tak platí, že atraktivní trh je ten, který poskytuje nejvyšší hodnotu: spravedlivou a účinnou regulaci.

Stručně řečeno, burzy v Africe a na rozvíjejících se trzích jinde ve světě nebudou schopny přežít globalizaci na trhu cenných papírů, pokud se nezaměří na zkvalitnění své transparentnosti, poctivosti a efektivnosti. Na prvním místě musí být vždy zajištění zdravého firemního řízení a ochrana práv minoritních vlastníků.