0

Osvoboďte MMF

BRUSEL – Mezinárodní měnový fond je zpátky ve hře. Během let, kdy se nafukovala bublina, se zdálo, že její rady ani peníze nejsou zapotřebí. Dnes však stále více zemí potřebuje podporu platební bilance a panuje všeobecná shoda, že globální monetární systém potřebuje orgán, jenž by dohlížel na jeho celkovou stabilitu. MMF je jediným kandidátem na tento úkol, avšak zkušenosti ukázaly, že fond může tuto roli plnit pouze za předpokladu, že jeho způsob řízení projde reformou.

Přiznání podpory platební bilance má významné fiskální důsledky a je jen přirozené, že ze strany těch, kdo v konečném důsledku tento kapitál poskytují – tedy členských států MMF –, by měl existovat trvalý a přísný dohled.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Péče o stabilitu globálního finančního systému včetně hodnocení měnových politik a globálních platebních nerovnováh je však jiná zodpovědnost. Pro tyto analytické funkce není přísný dohled zapotřebí. Rozhodujícími faktory by naopak měly být nezávislost a profesní odbornost. Klíčová změna by tedy měla spočívat v rozlišení mezi finančními opatřeními MMF a jejími analytickými funkcemi, zejména sledováním měnových kurzů a dalších zdrojů globálního finančního rizika.

Každodenní provoz fondu dnes zajišťuje Výkonný sbor MMF, který se skládá výlučně ze zástupců členských zemí. Sbor tedy nezajišťuje dohledové funkce, ale slouží v podstatě jako rozšířená správní rada, která deleguje výkon svých rozhodnutí na výkonného ředitele a personál.

Tento modus operandi je třeba změnit, aby MMF získal nezávislost, kterou potřebuje, pokud se má stát důvěryhodným a nestranným posuzovatelem nerovnováh v platební bilanci a zdrojů rizika pro globální finanční trhy.

Potřebné nezávislosti zaměstnanců MMF lze dosáhnout stanovením, že sbor bude dohlížet pouze na zajišťování analytických funkcí fondu a především že jeho složení a způsob rozhodování projdou následujícími úpravami:

- Výkonný sbor by se měl rozšířit o několik (zřejmě 3-5) nezávislých členů (tak jako v soukromém sektoru) a hlasování by mělo probíhat podle principu „jeden člen, jeden hlas“. Nezávislí členové sboru by představovali pouze malou menšinu, avšak jejich přítomnost a profesní odbornost by jim poskytly nepoměrně větší váhu.

- Management by směl svobodně zaujímat stanoviska ke všem otázkám netýkajícím se využívání prostředků fondu, pokud by mu to rozšířený Výkonný sbor výslovně nezakázal. Tím by management získal značnou de facto nezávislost, protože díky principu „jeden člen, jeden hlas“ by už větší členské země nemohly blokovat témata jednání jen proto, že jsou politicky nepohodlná.

V případě všech rozhodnutí týkajících se prostředků fondu (půjčky členským zemím, velikost kvót atd.) by stávající rozhodovací procedura mohla zůstat beze změny. Veškerá finanční rozhodnutí by pak i nadále činil současný Výkonný sbor, přičemž vážený způsob hlasování by odrážel finanční příspěvky členských zemí.

Zajímavou analogii představuje Evropská centrální banka, protože má dvě hlasovací procedury – podle toho, jaké téma se právě projednává. Rada guvernérů ECB se skládá ze šesti členů Výkonné rady a z guvernérů či prezidentů šestnácti centrálních bank zemí eurozóny. Rada guvernérů přijímá opravdu závažná rozhodnutí o monetární politice, a to podle principu „jeden člen, jeden hlas“.

Když byla dojednána Maastrichtská smlouva, pokládali Němci toto uspořádání za významný ústupek. Taková struktura je však nepostradatelná, pokud má být ECB skutečně nezávislá a pokud očekáváme, že všichni členové Rady guvernérů, zejména pak guvernéři národních centrálních bank, budou svá rozhodnutí zakládat pouze na zájmech celé eurozóny (nikoliv jen své domovské země).

Ve finančních otázkách (zejména v otázce distribuce zisků a ztrát) však platí odlišná hlasovací pravidla: Výkonná rada se hlasování neúčastní a hlasy šéfů národních centrálních bank v Radě guvernérů jsou váženy podle příslušného kapitálového podílu.

Jakmile se představitelé skupiny G-20 sejdou v Londýně, měli by zvážit, zda neposkytnou MMF nezávislost potřebnou k tomu, aby se tato instituce stala efektivním strážcem globální finanční stability. Dosazení nezávislých expertů do Výkonného sboru bude klíčovým krokem tímto směrem.