Friday, October 31, 2014
12

Maak de renationalisering van Europa zo snel mogelijk ongedaan

NEW YORK – In plaats van af te zwakken is de eurocrisis de afgelopen maanden alleen maar erger geworden. De Europese Centrale Bank (ECB) is erin geslaagd een beginnende kredietcrisis in de kiem te smoren dankzij haar programma van langetermijnkredieten (LTRO). Daarbij werd tegen een zeer lage rente van 1% ruim een biljoen euro geleend aan de banken van de eurozone. De financiële markten werden hierdoor tot rust gebracht, en de daaropvolgende beursrally heeft het onvermogen van de debiteurenlanden om hun schulden af te lossen tijdelijk aan het gezicht onttrokken. Maar dit effect zal binnenkort waarschijnlijk zijn uitgewerkt.

De fundamentele problemen zijn niet opgelost; de kloof tussen crediteuren- en debiteurenlanden blijft zich verbreden. De crisis is een wat minder schokkerige, maar in potentie dodelijker fase binnengegaan.

Aan het begin van de crisis was het uiteenvallen van de eurozone nog ondenkbaar; de bezittingen en schulden in euro's waren onderling zo versmolten, dat een uiteenvallen van de zone een oncontroleerbare ineenstorting zou hebben veroorzaakt. Maar naarmate de crisis voortschreed heeft het financiële systeem van de eurozone zich steeds meer geheroriënteerd langs nationale lijnen.

Deze trend heeft de afgelopen maanden aan vaart gewonnen. De LTRO heeft Spaanse en Italiaanse banken in staat gesteld deel te nemen aan een vorm van speculatie in hun eigen staatsobligaties, die zeer winstgevend en weinig risicovol is. En de voorkeursbehandeling die de ECB genoot ten aanzien van haar Griekse staatsobligaties zal andere beleggers ontmoedigen hun geld in staatsobligaties te steken. Als dit nog een paar jaar zo voortduurt, wordt het uiteenvallen van de eurozone zonder ineenstorting mogelijk: de omelet zou dan zogezegd terugspringen naar de eierdop. Maar de centrale banken van de crediteurenlanden zouden dan wel blijven zitten met grote, moeilijk afdwingbare vorderingen op de centrale banken van de debiteurenlanden.

De Duitse Bundesbank is zich zeer bewust van dit gevaar. Zij heeft een campagne op touw gezet tegen de oneindige uitbreiding van de geldvoorraad, en is begonnen maatregelen te treffen ter beperking van de verliezen die door het uiteenvallen van de zone zouden optreden. Hierdoor ontstaat een zichzelf vervullende voorspelling: als de Bundesbank zich gaat wapenen tegen dit uiteenvallen, zal iedereen hetzelfde moeten doen. De markten beginnen daar rekening mee te houden.

De Bundesbank haalt in eigen land ook de kredietteugels aan. Dit zou het juiste beleid zijn als Duitsland een zelfstandig land was, maar de zwaar in de schulden stekende lidstaten van de eurozone hebben behoefte aan een sterkere Duitse vraag om aan een recessie te kunnen ontsnappen.

Zonder deze vraag kan het begrotingspact voor de eurozone, dat in december is overeengekomen, onmogelijk zijn werk doen. De met zware schuldenlasten kampende landen zullen de noodzakelijke maatregelen niet kunnen implementeren, of – als ze dat wél kunnen – hun doelstellingen niet kunnen verwezenlijken, omdat door de instortende groei hun belastinginkomsten zullen teruglopen. Hoe dan ook zullen de schulden stijgen in verhouding tot het bruto binnenlands product, en zal de kloof qua concurrentiekracht met Duitsland breder worden.

Of de euro nu wel of niet zal blijven voortbestaan, Europa wordt geconfronteerd met een lange periode van economische stagnatie of erger. Andere landen hebben soortgelijke ervaringen ondergaan. De Latijns-Amerikaanse landen kregen na 1982 te maken met een 'verloren decennium' en Japan stagneert nu al een kwart eeuw; al deze landen hebben de tegenspoed doorstaan. Maar de Europese Unie is geen land. Daarom is het onwaarschijnlijk dat zij zal overleven. De deflatoire schuldenval dreigt een nog niet eens voltooide politieke unie te vernietigen.

De enige manier om aan deze val te ontsnappen is erkennen dat het huidige beleid contraproductief is en van koers veranderen. Ik heb geen kant-en-klaar plan in de aanbieding, maar wel drie opvallende observaties. In de eerste plaats hebben de regels die ten grondslag lagen aan de eurozone gefaald. Zij moeten radicaal worden herzien. Het verdedigen van een onwerkbare status quo maakt de zaken er alleen maar erger op. In de tweede plaats wijkt de huidige situatie in hoge mate af van de norm, en zijn er een paar uitzonderlijke maatregelen nodig om de gewone gang van zaken te herstellen. Tenslotte moeten de nieuwe regels rekening houden met de inherente instabiliteit van de financiële markten.

Uit het oogpunt van realisme moet het huidige begrotingspact, dat ten grondslag ligt aan de eurozone, als startpunt worden genomen. Uiteraard zullen een paar nu reeds zichtbare tekortkomingen moeten worden gewijzigd. Het pact zal zowel commerciële als financiële schulden moeten meetellen, en overheidsbegrotingen zullen onderscheid moeten maken tussen investeringen die geld opleveren en lopende uitgaven. Om bedrog tegen te gaan, moet wat als investering geldt worden onderworpen aan de goedkeuring van een Europese autoriteit. Een uitgebreide Europese Investeringsbank zou dit soort investeringen dan mede kunnen bekostigen.

Het belangrijkst is echter dat er buitengewone maatregelen moeten worden bedacht om de omstandigheden weer normaal te krijgen. Het begrotingspact van de EU dwingt de lidstaten jaarlijks hun staatsschuld terug te brengen met een twintigste van het deel dat boven de 60% van het bbp uitkomt. Ik stel voor dat de lidstaten goed gedrag gezamenlijk belonen door die verplichting over te nemen.

De lidstaten hebben hun rechten om munten te slaan overgedragen aan de ECB, en de ECB verdient daar tegenwoordig jaarlijks zo'n €25 mrd aan. Deze rechten worden door Willem Buiter van Citibank en Huw Pill van Goldman Sachs – onafhankelijk van elkaar – geschat op een gezamenlijke waarde van zo'n €2 à 3 bln. Zij zullen meer opleveren als de economie groeit en de rente een normaal peil bereikt. Een zogenoemd Special Purpose Vehicle (SPV, een voor één specifiek doel ingericht fonds) dat de rechten bezit zou de ECB kunnen gebruiken om de kosten van de aankoop van staatsobligaties te financieren zonder artikel 23 van het Verdrag van Lissabon te schenden.

Als een land het begrotingspact zou schenden, zou het zijn beloning grotendeels of helemaal kwijtspelen en gedwongen zijn rente te betalen over de schulden die in het bezit zijn van de SPV. Dit zou een strikte begrotingsdiscipline in de hand werken.

Door goed gedrag te belonen zou het begrotingspact niet langer een deflatoire schuldenval zijn, en zouden de vooruitzichten van de ene dag op de andere radicaal verbeteren. Bovendien zouden alle lidstaten, om de kloof in concurrentiekracht te dichten, hun bestaande schulden tegen dezelfde rente moeten kunnen herfinancieren. Maar daarvoor zou méér fiscale integratie nodig zijn, dus een dergelijke maatregel zou geleidelijk aan moeten worden ingevoerd.

De Bundesbank zal deze voorstellen nooit willen aanvaarden, maar de Europese autoriteiten zouden ze toch serieus moeten nemen. De toekomst van Europa is een politiek onderwerp, waarover de Bundesbank geen zeggenschap heeft.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (12)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedFrank O'Callaghan

  Soros has to be given credit for this. He has vast experience with an acute intelligence. But his most valuable characteristic is his resistance to 'group think'.
  The Euro area problem can be interpreted as dog-wagging-tail or as tail-wagging-dog. A currency union with insufficient political and social integration or a loose federation with an inflexible currency union. Something has to give and opportunists will bet on this. They have.
  I do not question Soros' integrity, his ability, his intellect, his originality, his good intentions or his character. He has interests that cannot be obscured. Does this colour his views? In fact I doubt that he is doing anything other than expressing his views. But I do not know if hedge fund management is closer to chess or poker.
  What is the way out of the Euro mess? A looser currency union with two or three or more 'Euro' s? Or a closer political union?
  Take your time to think about this. But do not forget we are dealing with Germany. And France. And Italy. And Spain. Each one of these has tried for not just European domination at least once but the world.
  We are heading for 'integration'.
  It used to be termed "Empire".

 2. CommentedH Gerken

  "In order to avoid cheating, what qualifies as investment should be subject to approval by a European authority." -- Ha ha, you have no idea how the EU process works. Greece won't get carrot without stick.

 3. CommentedH Gerken

  Why take a nation serious where the electorate votes trash parties, where their government fakes their balance sheets with Goldman Sachs. Greece has a reputation crisis and austerity is the only way out. They are the victims of their own political leadership and have to suffer the consequences. You can't blame any other creditor nation. Agreed rules have to apply or the deal is bust. Now the EU treaty is already broken. this means we are in the state of exeption.

 4. Commentedpeter fairley

  Many market participants feel threatened by Greeks voting for a suicidal party who would leave the Euro this day of 5/28/12?
  Other market participants may feel like me: More mildly threatened by Europe very busy in complexity & democracy but essentially trying to play the same dysfunctional games, leading to continued weakness, recessions and alarm for increasing EU loan extensions to poor credit countries headed for bankruptcy, such that eventually a STRONG COUNTRY LEAVES THE EURO. The stronger countries can leave the euro with a sense of damage, but hopeful that they are cutting losses; certainly they will not feel suicidal or 'playing chicken'. One of the smaller strong countries without as much Club Med bank exposure as France would be a likely candidate.
  The size of the first strong country leaving is an issue, and the rate of political contagion it inspires for other strong countries to leave the euro is an issue.

 5. CommentedMarco Saba

  "A Special Purpose Vehicle (SPV) owning the rights could use the ECB to finance the cost of acquiring the bonds without violating Article 123 of the Lisbon Treaty." I suggested a similar operation in my 2010 article here: http://leconomistamascherato.blogspot.it/2010/06/salvare-leuro-e-la-bce-zeitnot-o.html
  But seigniorage rights have to be credited directly to the sovereign (the state or the citizenry as a basic income) as a compensation for the forfeited rights on all banking monetary rents arising from creating money out of thin air and interests. This was suggested to me by Gennaro Di Stasi, an old time companion in monetary fights. Obviously Mr Soros stand by the rentiers worldwide hoping that the sovereign issue on money rent never surfaces up.

 6. Commentedcaptainjohann Samuhanand

  The crux of the matter is " Germans must work and save and sacrifice" while the rest of Europe will spend,splash and enjoy.Now with Germans themselves opposing this, I feel break of EURO will show to the rest Germans are not NAZIs as some Spanish,Italian news papers have shown but are "hard workers". Germany must call the bluff of laggards.

 7. CommentedJohn Doe

  I think it important to ask, why Mr. Soros "cannot propose a cut-and-dried plan?"

  It is because it is very hard to admit that somethings, like currency unions (and currency pegs) cannot be done. The United States learned that lesson with Prohibition, albeit we are too stupid to remember it.

  It is time to make lemonade out of a lemon. End the Euro and accept the pain. Use the pain to create a political union.

  The United States did this after the Revolution. We had the Articles of Incorporation and the separate states, huge debt, and a severe Depression.

  Hamilton, Franklin, and Washington formed the United States and paid the debt.

  Europe's problems are political, not economic. Until that reality is accepted, there will be no solution

   CommentedOliver R

   I would argue that if the Eurozone was to take lessons from the USA after its civil war between 1861 and 1865, it would be that greater integration is the answer to problems between the northern and southern members of the currency union. The reason the USA was able to achieve rapid economic growth in what became known as the "gilded age" and transform itself into the worlds leading economic power was through greater cooperation and sharing the pain of reconstruction, rather than the wealthy northern US states hanging the sinful southerners out to dry, which seems to be what we are seeing in Europe today.

   If only Germany could see the error of its ways in trying to enforce budgetary discipline with such an iron fist, and instead promoted greater investment in countries such as Greece and Spain, then Europe may not be careering towards the messy breakup which Mr Soros predicts.

 8. CommentedProcyon Mukherjee

  The reversal in some ways is asking the lender to force the borrower into a profligacy of fiscal austerity, something that would further demean the legitimacy of the compact that the EU is drawn into as aggregate demand has moved to a grinding halt and supply is high-cost. The suggestions make the lender win at the cost of the borrower, something like the cure at the cost of the patient’s life.
  U.S. has been able to deal with the same problems without it being front page news, while the minuscule Greek debt problem makes the headlines. If one accounts for the debt situation of the state of California, the combined debt of Greece and Portugal would be put to shame. This is also part of the problem that bond markets force nations to comprehend; it only shows the power of the bond market intermediaries.

  Procyon Mukherjee

 9. CommentedStephen Pain

  It seems the idea of "good behaviour" is highly questionable - often what is deemed "good behaviour" is in accordance with those who are in a more powerful position. So for example the financial policies of Greece which were for the benefit of a people who had long been economically disenfranchised through successive military regimes - is viewed as "bad behaviour" because it resulted in a massive debt - a debt incurred through the bond market - a market that has an unparalleled influence over policy and lives. Now that Greece and other countries which exploited the same financial means as the US and the UK are forced into becoming dependents and second class members of the EU. However, if we wish to fault and moralize regarding sovereign decisions and activities in countries, might I suggest we focus on the US which has an unprecedented debt - one that cannot be paid back (unlike the Greek debt that is so tiny in comparison ) whose laissez faire attitude to the subprime fiasco which was motored solely by recklessness and greed which in turn precipitated the recession worldwide. Here we see time and time again "bad behaviour". One that has contributed to an unhealthy balance of payments. Such profligate behaviour on the back of a debt of 50- 200 trillion dollar debt is unconscionable. Yet, the US enjoys the right to castigate and pronounce upon the financial behaviour of countries that had only the well-being of its people at heart. The melt-down which is forecast for the EU is a fiction. Place all the debt on the table and the US is beholden to the EU and China. The bond trading and the credit rating agencies have acted in self interest, earning commission and wealth for those mainly domiciled in the US - that was the criticism of the former Italian prime minister, and out of all the things he had said, it was probably the only truth. We have seen a US bond trader literally dictate to Angela Merkel the terms for continuance of buying EU bonds. Suppose we were to turn round and ask the US to pay its debts? Would it or could it? Oh no. It will print more dollars. Moreover as a role model the US has driven many economies into a ridiculous service to industry ratio that has led to greater trade imbalances. Here I can see that the Greek economy could with much less effort than the US improve the ratio by expanding its agriculture sector as a transition to improving its industrial output. It can be achieved. But the problem is that the bond traders will peck away at any efforts - and refuse Greece the right to become financially independent. With regard to Germany an export led economy with prudent fiscal policies, to be lauded, there is a danger that it could use its power to influence - in the sense that the lender to borrower relationship which should be grounded in a fiduciary relationship in which the lender concerns itself with the interest of the borrower... is absent.

 10. CommentedPaul A. Myers

  Let's discuss points in order and make some implementing suggestions. Whining without a stick gets you no where.

  1. The rules failed because there was no market feedback into national economic policy making. Almost all governments will excessively borrow if allowed to. The rules need to be changed, radically or otherwise, to send economic market signals back into national political institutions.

  2. The current status quo is unworkable primarily because it is excessively rigid.

  3. The way for new rules to deal with inherent financial market instability is to make them flexible so that there is continuous adjustment of key variables. And probably some big shock absorbers.

  4. An enlarged centrally financed development bank must respond to market signals and match central funds with local government funds.

  5. If you are going to have a centralized bond issuing institution, it must be matched with a centralized revenue raising function.

  6. More voter participation in selecting political leadership at the top of the European Union. Otherwise you're going to have some sort of Paris-Berlin political duopoly with lots of jostling and not much progress.

 11. CommentedZsolt Hermann

  What seems to be clear from this overview article is that there is no financial solution for the Eurocrisis.
  So far whatever they tried made things worse, and mostly all they did was to print virtual money and cover the gaping holes, but the rotten structure continued to rot.
  Mr. Soros's 3 observations do not give us much to grab hold of.
  From the title of the article I expected a deeper meaning for "remationalization", but it remained on the superficial financial, banking level.
  But in truth the only true solution is stopping "renationalization", and continuing, or finishing the building of a totally integrated supra-national structure for Europe.
  Only a fully integrated structure can sustain economical, financial unity, economics are simply the external expression of the deeper human relationships.
  The just question is why should the Europeans choose total integration, losing some of their individualism instead of breaking up and remain as separate countries as it happened before the European Union?
  Because we live in a different world today. Not only Europe, but the whole world has evolved into this global, integral network, where we overlap on multiple levels, and we depend on each other even for our necessities.
  Today no individual or nation can sustain itself alone, or through small scale associations.
  Due to this interdependent and interconnected structure any attempt of a breakup would make people's lives even more miserable, allowing far right or far left populists to gain control, leading us to very unpredictable scenarios.
  The key is the understanding the nature of our integral system and the natural laws governing it.
  After the understanding of the system we could easily work out the actual structures we need to build based on human ingenuity and adaptability.

Featured