0

Nás svět G-nula

NEW YORK – Žijeme ve světě, kde by globální ekonomika a politické řízení teoreticky měly být v rukou skupiny G-20. V praxi ovšem neexistuje žádné globální vedení a mezi členy G-20 panuje značný chaos a neshody nad měnovou a fiskální politikou, směnnými kurzy a globálními nevyváženostmi, změnou klimatu, obchodem, finanční stabilitou, mezinárodním měnovým systémem a energetickou, potravinovou a globální bezpečností. Přední mocnosti dnes vlastně tyto oblasti nepokládají za hry, jež mohou přinést kladné body všem, nýbrž za soupeření s nulovým součtem. Náš svět je v zásadě světem G-nula.

V devatenáctém století bylo stabilním hegemonem Spojené království a právě britské impérium prosazovalo globální veřejné statky volného obchodu, volné mobility kapitálu, zlatého standardu a britské libry jako hlavní globální rezervní měny. Ve dvacátém století tuto úlohu převzaly Spojené státy prosazující pax americana s cílem zajistit bezpečnost ve většině západní Evropy, Asie, Středního východu a Latinské Ameriky. USA také dominovaly brettonwoodským institucím – Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance a později Světové obchodní organizaci – a tak určovaly globální obchodní a finanční pravidla, přičemž hlavní rezervní měnou byl dolar.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Dnes je však americké „impérium“ v relativním úpadku a fiskálně napjaté. Čína jako stoupající velmoc, leč nikoliv liberální demokracie uskutečňuje navíc model státního kapitalismu a v současném globálním systému – co se týče obchodu, směnných kurzů a změny klimatu – se veze jako černý pasažér a na zajišťování globálních veřejných statků se nepodílí. A byť existuje všeobecná nespokojenost s americkým dolarem, čínské žen-min-pi má stále daleko k proměně ve významnou, natož dominantní globální rezervní měnu.

Toto mocenské vakuum ještě zintenzivnilo absenci vůdčí síly v oblasti globálního ekonomického a politického řízení v řadách G-20 od doby, kdy v počátcích současné ekonomické a finanční krize nahradila skupinu G-7. S výjimkou londýnského summitu v dubnu 2009, kdy bylo dosaženo konsenzu nad společným měnovým a fiskálním stimulem, se G-20 vlastně stala jen dalším byrokratickým fórem, kde se sice o ledasčem diskutuje, ale nemnoho se dohodne.

Globální ekonomické velmoci se tudíž nepřestávají hašteřit, zda měnové a fiskální stimulace potřebujeme více anebo méně. Zásadní neshody jsou i v tom, zda snižovat globální nevyváženosti běžných účtů – a jakou úlohu by při takové korekci měly hrát měnové pohyby. Kurzovní pnutí vedou k měnovým válkám, které mohou vyústit až v obchodní války a protekcionismus.

Vskutku, nejenže série vyjednávání o volném obchodu započatá v Dauhá je prakticky mrtvá, ale existuje riziko finančního protekcionismu vyvolané tím, jak země regulací kapitálu opět svazují rozkolísané globální finanční toky a přímé zahraniční investice. Obdobně existuje pranepatrný konsenzus nad tím, jak reformovat regulaci a kontrolu finančních ústavů. Ještě menší shoda je ovšem na tom, jak reformovat mezinárodní měnovou soustavu založenou na pružných směnných kurzech a ústřední úloze dolaru coby přední rezervní měny.

Neúspěchem skončila též vyjednávání nad tématem globální změny klimatu a panuje nejednota v tom, jak za nové tahanice o globální zdroje přistupovat k potravinové a energetické bezpečnosti. Konečně ani co se týče globálních geopolitických otázek – napětí na Korejském poloostrově, jaderných ambicí Íránu, arabsko-izraelského konfliktu, absence řádu v Afghánistánu a Pákistánu a politické transformace autokratických režimů na Středním východě – se velmoci neshodnou a nedokážou prosazovat stabilní řešení.

Svět G-20 se proměnil ve svět G-nula z několika důvodů. Zaprvé, jakmile diskuse postoupí od obecných zásad k podrobným návrhům politických přístupů, pro 20 vyjednavačů je oproti sedmi mnohem těžší dosáhnout jasné dohody.

Zadruhé, lídrům G-7 je společná důvěra ve schopnost volných trhů přinášet dlouhodobou prosperitu a ve význam demokracie pro politickou stabilitu a sociální spravedlnost. Naproti tomu součástí G-20 jsou autokratické vlády s odlišnými názory na úlohu státu v ekonomice a na právní řád, vlastnická práva, transparentnost a svobodu slova.

Zatřetí, západním mocnostem dnes schází domácí politický konsenzus a finanční prostředky k prosazování mezinárodní agendy. USA jsou politicky polarizované a v jednu chvíli budou muset začít snižovat svůj rozpočtový schodek. Evropa se plně soustředí na snahu zachránit eurozónu a nemá žádnou společnou zahraniční ani obrannou politiku. Japonsko je zase bezmocné kvůli politickému patu v oblasti strukturálních reforem a nedokáže zabrzdit svůj dlouhodobý hospodářský úpadek.

Konečně stoupající velmoci jako Čína, Indie a Brazílie se příliš koncentrují na zvládnutí další fáze svého domácího vývoje, než aby nesly finanční a politické náklady plynoucí z nových mezinárodních povinností.

Krátce, poprvé od konce druhé světové války žádná země ani silná aliance zemí nemá politickou vůli a hospodářskou moc na globální scéně prosazovat své cíle. Tak jako v minulých historických údobích se toto vakuum možná stane pro ty, kdo mají tu ctižádost a výbojnost, pobídkou ke snaze zužitkovat své výhody.

Absence dohody na vysoké úrovni o vytvoření nového systému kolektivní bezpečnosti – zaměřeného spíš na hospodářskou než vojenskou moc – je v takovém světě nejen nezodpovědná, ale přímo nebezpečná. Svět G-nula bez vedení a multilaterální spolupráce je pro globální hospodářskou prosperitu a bezpečnost stavem ošidné rovnováhy.