0

Nestabilita z nepružnosti

Všichni touží po ekonomické stabilitě a mnozí se zdráhají vzdát se dnes toho, co jim včera stabilitu přinášelo. Chtít si ale zajistit stabilitu rigiditou je iluzorní. Stabilita mezinárodní finanční soustavy dnes závisí na ochotě zemí s pevnými měnovými kurzy povolit větší flexibilitu.

V době po mezinárodní finanční krizi let 1997-1998 mnohé rozvíjející se trhy díky devalvaci měny, svižným přírůstkům produktivity anebo obojímu získaly značnou konkurenční schopnost. Zdálo se, že externí stabilitu si zabezpečují státy, které hospodaří s výraznými přebytky běžného účtu, tvoří rozsáhlé rezervy a ve snaze dosáhnout prvních dvou cílů zafixovaly (či pevně řídí) své měnové kurzy.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Je ironií, že právě během krize let 1997-1998 konkrétní systém měnových zavěšení selhal, když nastal odliv kapitálu. Přesto se v mnoha ohledech hromadění rezerv osvědčilo lépe, než mohl kdo očekávat – státy zjistily, že dokáží přestát značné šoky, a růst byl na domácím i na globálním trhu působivý. Během několika let tak řada zemí usoudila, že zavěšení měny může fungovat skvěle, jestliže jej podepírá dostatečně velká truhlice oficiálních rezerv. Ve světové soustavě měnových kurzů se vyvinul nový řád.

Projevily se samozřejmě některé méně žádoucí vedlejší účinky na ostatní. Pokud chce značná část světové ekonomiky hospodařit s přebytkem obchodní bilance (do roku 2006 se to týkalo velké části vyspívající Asie, většiny vývozců ropy a Japonska), odpovídající podíl světové ekonomiky musí zase hospodařit se schodkem. V období po roce 1998 zajistily téměř veškerý požadovaný deficit Spojené státy.

Dokud byla americká aktiva pro obyvatele zemí hospodařících s přebytky přitažlivá (anebo docházelo k přijatelnému zřetězení investic ze zemí s přebytky, které skončily v USA), tyto nárůsty rezerv byly udržitelné. MMF se velice obával toho, co se stane, až se toto zřetězení přetrhne – a tento zlom byl samozřejmě nakonec spíše otázkou aritmetiky než ekonomiky. Deficit běžného účtu USA může nad zhruba 3% HDP přetrvávat, jen pokud existují nerealistické předpoklady ohledně podílu amerických aktiv, jež je zbytek světa ochoten držet ve vlastnictví.

Reakci mezinárodního společenství na rostoucí rizika představují plány politik, jež na jaře roku 2007 ohlásily Čína, eurozóna, Japonsko, Saúdská Arábie a USA v rámci Mnohostranné porady o globálních nevyváženostech, již pořádal MMF. USA mají snižovat svůj schodek, přičemž země s přebytky navrhují rozumné kroky k jejich ztenčení způsoby, jež podporují globální růst.

V posledních měsících zesílil v těchto diskusích pocit naléhavosti, protože globální situace se komplikuje. Konkrétně problémy v americkém sektoru bydlení podryly od léta důvěru v sekuritizovaná aktiva. Čistým důsledkem je posun preferencí globálního portfolia způsoby, které výrazně postihly některé kurzy měn.

Dolar devalvoval stylem, který napomáhá globálnímu přizpůsobení a naštěstí nenarušuje trh s cennými papíry americké vlády; dlouhodobé sazby jsou oproti červenci ve skutečnosti nižší, takže jde o „ukázněnou“ úpravu. Avšak skladba pohybů měnových kurzů ve zbytku světa je do velké míry bez vazby na aktuální stavy běžného účtu. Ba měny zemí s přebytky a přísně řízenými měnovými kurzy ve skutečnosti od léta v reálném efektivním smyslu devalvují, takže vytvářejí inflační tlak a maří globální přizpůsobení.

To také nepoměrným způsobem přesouvá břemeno přizpůsobení na země s plovoucími měnami, jako je euro a kanadský a australský dolar. Nedostatečná úprava na straně zemí s přebytky a nepružnými režimy měnových kurzů znamená, že jak klesá deficit USA, jinde na světě vzniká deficit vyvažující – společně s reálným efektivním zhodnocováním kurzu.

Vědět, co v této čím dál složitější a nestálejší situaci dělat, je snadné: podívejme se na plány politik Mnohostranné porady a „směle do toho“. Jak poznamenala nedávná pololetní zpráva ministerstva financí USA pro americký kongres, pro Čínu je těmito plány „nově vyvážit svou ekonomiku: posílit domácí poptávku a spotřebou hnaný růst, reformovat finanční soustavu a dosáhnout větší flexibility v kurzovém režimu. Nalezení nové rovnováhy vzorce růstu je pro čínské vedení skutečně stěžejním ekonomickým cílem.“

Expanze poptávky a umožnění apreciace reálného efektivního měnového kurzu v Číně ale nebude stačit, nevykonají-li svůj díl i další země. Vývozci ropy musí dále zvýšit fiskální výdaje, Japonsko a eurozóna musí strukturálními reformami vyvolat rychlejší růst a USA musí zavést konkrétní opatření na podporu vyšších úspor.

To by napomohlo udržení důvěry, že proces přizpůsobení zůstane spořádaný a bez stínů nových globálních nevyvážeností či protekcionismu. Realizace politických závazků z Mnohostranné porady je potřebná také proto, aby se zabránilo ztrátě důvěry v dolar.

Zůstane-li přizpůsobení nerovnoměrné, rizika ohrožující globální růst zesílí. Politika není úplně jednoduchá, ale ke snížení těchto rizik potřebujeme spolupráci mezi státy, a to bezodkladně.